Info

Anunț reorganizare concurs pentru specializare medicină internă

Anunț reorganizare concurs pentru medic specializare medicină internă aici

Lista candidaților pentru concursul din 08.12.2015

Lista candidaților pentru concursul din 08.12.2015 poate fi accesată aici

Rezultat concurs kinetoterapeut

Rezultat final kinetoterapeut aici

Rezultate finale concurs 10.11.2015

Rezultate finale concurs 10.11.2015 aici

Rezultat Contestație post kinetoterapeut

Rezultatul Contestației pentru post kinetoterapeut poate fi accesat aici

Rezultate probă scrisă la concursul din 10.11.2015

Rezultatele la proba scrisă la concursul din 10.11.2015.

Anunț organizare concurs posturi vacante

Spitalul organizeaza concurs pentru ocupareua urmatoarelor posturl vacante definitiv:
-2 posturide asisfent medical -1 post de chimist specialist

ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este ziua de 18.11.2015

Detalii aici

Gărzi noiembrie 2015

Gărzi noiembrie 2015

PV selectie dosare anunt concurs din 10.11.2015

Proces Verbal selecție dosare pentru concursul din 10.11.2015 în documentul de mai jos

ANUNȚ prestari servicii de proiectare si consultanta tehnica

A N U N Ţ

            SPITALUL CLINIC DE URGENTA “PROF. DR. N.OBLU” IASI intentioneaza sa  incheie un contract de prestari servicii de proiectare si consultanta tehnica avand ca obiect intocmirea proiectului tehnic cu detalii de executie, verificat in conditiile legii, a documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de constructii pentru executia lucrarilor de reabilitare sectie A.T.I., reabilitare si extindere instalatii de fluide medicale pentru toate sectiile si clinicile Spitalului Clinic de Urgenta “Prof. Dr. N. Oblu” Iasi. De asemenea, pe baza proiectului tehnic, proiectantul va intocmi caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari potrivit reglementarilor legale in materia achizitiilor publice precum si consultanta autoritatii contractante pana la atribuirea contractului de executie de lucrari de reabilitare sectie A.T.I., reabilitare si extindere instalatii de fluide medicale pentru toate sectiile si clinicile Spitalului Clinic de Urgenta “Prof. Dr. N. Oblu” Iasi.

    Valoarea estimata a achizitiei este de 40.000 lei fara T.V.A.

Modalitatea de atribuire: achizitie directa conf. art. 19 din O.U.G. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cod C.P.V. 79930000-2 “Servicii de proiectare specializată”.

Data limita pana la care se primesc ofertele: 26.10.2015, ora 11.00.

    Ofertele si documentele care insotesc oferta se vor depune in plicuri inchise si sigilate la secretariatul autoritatii contractante din Strada Ateneului nr. 2, Iasi, c.p. 700309. Pe plicuri se va mentiona obiectul achizitiei, denumirea operatorului economic si mentiunea “A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE 26.10.2015 ora 11.00”

    Operatorii economici interesati pot avea acces (pe teren) la sectiile si clinicile in care se vor executa lucrarile (viitorul amplasament al lucrarilor), precum si la prevederile tehnice ale D.A.L.I. prin consultare la sediul autoritatii contractante pe baza unei  solicitari semnate si stampilate de reprezentul legal al solicitantului. Solicitarea va fi depusa la secretariatul autoritatii contractante cu cel putin 2 zile lucratoare anterioare datei la care de doreste accesul.

    Operatorii economici interesati vor prezenta alaturi de oferta, documente din care sa reiasa ca au experienta similara si detin autorizatiile / avizele necesare emise de autoritatile / institutiile publice competente pentru intocmirea de proiecte tehnice si documentatii conform obiectului contractului de servicii de proiectare si consultanta tehnica ce urmeaza a fi incheiat. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale, valabile la data limita de depunere a ofertelor.

    Pentru clarificari suplimentare tehnice sau administrative privind aceste servicii, operatorii economici interesati se pot adresa compartimentelor tehnic sau de achizitii publice ale autoritatii contractante, functie de specificul clarificarilor respective.